محصولات ما

درب دهانه ۲۸
بطری ۲۵۰ میلی لیتری دهانه ۲۸
پریفرم شورتنک۱۱/۲ گرم(نیم لیتری)
پریفرم شورتنک ۱۲ گرم(نیم لیتری)
پریفرم نرمالنک ۱۴ گرم دهانه ۲۸(۲۵۰ میلی لیتری)
پریفرم نرمالنک ۱۵ گرم(نیم لیتری)
پریفرم شورتنک ۲۵ گرم(۱/۵ لیتری)
پریفرم نرمالنک۲۹ گرم(۱/۵ لیتری)
فهرست